Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky voči spotrebiteľom

 

Všeobecné obchodné podmienky voči spotrebiteľom

obchodnej spoločnosti Mojebuchty.sk, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 46/A, 82108, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 53920465, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave pod  (ďalej len "Predávajúci") pre predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.mojebuchty.sk fyzickými osobami - spotrebiteľovi (ďalej len "Kupujúci") (ďalej len "SOP")

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto SOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len "Zmluva") uzatvárané medzi Predávajúcim a fyzickou osobou - spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.mojebuchty.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "Webové rozhranie obchodu").

2. SOP ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.mojebuchty.sk (ďalej len "Webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

3. SOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar alebo dopytovať služby od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru či služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo sa jedná o osobu právnickú. V takom prípade sa uzavretá zmluva riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami pre obchodný styk s fyzickými osobami - podnikateľmi alebo právnickými osobami, ktoré nájdete tu.

4. Ustanovenia odlišné od SOP je možné dojednať v zmluve. Odlišná ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami SOP.

5. Ustanovenia SOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a SOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

6. Znenie SOP môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia SOP.

 

II. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru či služieb (ďalej len "Užívateľský účet"). V prípade, že to Webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci vykonávať objednávaní tovaru či služieb tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru či služieb je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru alebo služieb sú Predávajúcim považované za správne.

3. Ak vyplní Kupujúci údaje o právnickej osobe (firma, IČO a DIČ), považuje Predávajúci pojednávaní Kupujúceho ako konaní činené v mene právnickej osoby a s objednávkou tejto právnickej osoby bude nakladať podľa tretieho odseku článku. I. SOP.

4. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho.

5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

6. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj Užívateľský účet dlhšie ako 1 (slovom: jeden) rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy (vrátane SOP).

7. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

III. uzavretie zmluvy

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru či služieb ponúkaných Predávajúcim, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru či služieb. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a obsahujú všetky licenčné poplatky a prípadnú licenčnú odmenu. Ponuka tovaru a služieb, ako ceny tohto tovaru a služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetky ponuky predaja tovaru a poskytovania služieb umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto tovaru či služieb.

3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a služieb. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a služieb uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď sú tovar a služby doručované v rámci územia Slovenskej republiky, Slovenska a ďalších vybraných štátov.

4. Pre objednanie tovaru a služieb vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

    objednávanom tovare a službách (objednávaný tovar alebo služby "vloží" Kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
    spôsobe úhrady ceny tovarov a služieb, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a poskytovanie služieb; a
    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a poskytovanie služieb

(Ďalej spoločne len "Objednávka").

5. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať". Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržaní Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Užívateľskom rozhraní či v Objednávke (ďalej len "Elektronická adresa Kupujúceho").

6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo tovaru a služieb, výška ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujúceho.

8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.

9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

10. Ak nie je u konkrétnej služby uvedené inak, je predávajúci oprávnený začať poskytovať objednané služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 
 

IV. Cena tovaru a služieb a platobné podmienky

1. Cenu tovaru a služieb a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a poskytovaním služieb podľa zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

    v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
    bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2501909967/8330 (v prípade platieb v €) vedený u spoločnosti Fio Banka (ďalej len "účet Predávajúceho");
    bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2901909974/8330 (v prípade platieb v Kč) vedený u spoločnosti Fio Banka (ďalej len "účet Predávajúceho");
    

2. Spoločne s cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru alebo poskytovaním služieb v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb vrátane prípadnej licenčnej odmeny.

3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je cena splatná pri prevzatí tovaru či služieb. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná do 7 (slovom: siedmich) dní od uzavretia zmluvy.

4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať cenu tovaru a služieb spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny ešte pred odoslaním tovaru alebo poskytnutie služby Kupujúcemu.

6. Prípadné zľavy z ceny poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu možné vzájomne kombinovať.

7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho alebo jej priloží ako súčasť zaslanej objednávky.

8. Výrobky ponúkané v kategórii kvetov nie sú určené na fajčenie v zmysle zákona č. 65/2017 Z. z. o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok.

9. Predajom príslušenstva a výrobkov určených na fajčenie alebo pálenie internetový obchod nepodporuje fajčenie iných sortimentov, ktoré nie sú určené na tento účel (najmä kvety). Kupujúci kupujúcim potvrdzuje, že si je toho vedomý. 

10. Výrobky ponúkané v kategórii buchty - zberateľské predmety môžu nakúpiť len užívatelia starší ako 18 rokov. Súhlasom so vstupom na portál www.mojebuchty.sk a nákupom potvrdzujú vedomie o tejto skutočnosti. 


 

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy:
a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v prvom odseku čl. V. či o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť, a to do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia plnenia Kupujúcim alebo ním určenou osobou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho info@mojebuchty.sk. Kupujúci ďalej môže k odstúpeniu použiť vzorový formulár na oznámenie o odstúpení od Zmluvy, ktorý je súčasťou týchto SOP.

3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa druhého odseku čl. V. SOP sa zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do 14 (slovom: štrnástich) dní od odoslania odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, nesie Kupujúci. Maximálne náklady na vrátenie takéhoto tovaru sa odhadujú na 400,- € (slovom:štyristo eur).

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa druhého odseku čl. V. SOP vráti Predávajúci plnenie poskytnuté Kupujúcim do 14 (slovom: štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy (v prípade zmluvy o kúpe tovaru potom od obdržaní vráteného tovaru Predávajúcim, alebo preukázanie, že tovaru Kupujúci odoslal späť Predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr), a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim (ak neurčí Kupujúci iný spôsob vrátenia za predpokladu, že takýmto vrátením nevzniknú Predávajúcemu akékoľvek ďalšie náklady), vrátane nákladov na prípadné vrátenie plnenia Predávajúcemu ( okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný, než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim). Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim.

5. Kupujúci berie na vedomie, že ak ním vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný či bude jeho hodnota inak znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru, vrátane jeho funkčnosti , vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie ceny alebo jej časti. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí služby, ktorej plnenie už začalo, ale doteraz nebola poskytnutá úplne, je Kupujúci povinný uhradiť pomernú časť ceny za už poskytnuté plnenie a vzniká mu v prípade odstúpenia iba nárok na vrátenie zostávajúcej časti ceny za túto službu.

6. Do doby prevzatia tovaru alebo poskytnutie služby Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

7. Ak je spoločne s tovarom alebo službou poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. Predávajúci si vyhradzuje právo v takom prípade vrátiť cenu alebo jej časť až po vrátení poskytnutého darčeka.


 

VI. Preprava, dodanie tovaru a poskytnutie služieb

1. Spôsob doručenia tovaru a poskytovaní služieb určuje predávajúci, ak nie je v Zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke alebo na takomto mieste poskytovať dohodnuté služby, je Kupujúci povinný prevziať tovar či strpieť poskytovanie takýchto pri dodaní. Ak neprevezme Kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 4, - € (štyri eurá) alebo je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Pri prevzatí tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravce prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky Predávajúceho, ak sú Predávajúcim vydané.

6. Predávajúci je oprávnený začať poskytovať objednané služby až potom, čo bude Predávajúcemu uhradená cena za túto službu.


 

VII. Zodpovednosť za vady, záruka

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti Predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Predávajúci na spotrebný tovar poskytuje záruku 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov, na objednanú službu 6 (slovami: šesť) mesiacov.

2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec či poskytovaná služba je v zhode so zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou so zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou dohodnuté, a ak nie je ich, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

3. V prípade, že tovar alebo služby pri prevzatí Kupujúcim nie sú v zhode so Zmluvou (ďalej len "Rozpor so zmluvou"), má Kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním nového tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru, alebo na nové poskytnutie služby bez chyby, ďalej na odstránenie vady opravou tovaru, na primeranú zľavu z ceny alebo odstúpenie od Zmluvy podľa podmienok uvedených v Reklamačnom poriadku Predávajúceho (ďalej len "Reklamačný poriadok"), ktorý je k nahliadnutiu tu. Kupujúci oznámi Predávajúcemu, ktoré právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neuskutočniteľná. Ak nezvolí Kupujúci svoje právo včas, bude sa postupovať v súlade s relevantnými ustanoveniami platnej právnej úpravy.

4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako Rozpor so zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako Rozpor so Zmluvou o poskytovaní služieb po poskytnutí služby Kupujúcemu v záručnej dobe (záruka) podľa prvého odseku čl. VII. SOP.

6. Za vady spôsobujúce Rozpor s uzavretou zmluvou nie je považované, ak tovar alebo služba nemajú akékoľvek vlastnosti, štandard alebo úroveň kvality nad rámec výslovne uvedený.

7. Predávajúci preto nezodpovedá okrem iného za súčinnosť ním poskytovaných dát s akýmkoľvek hardware alebo software Kupujúceho alebo tretích osôb, ktoré nie sú výslovne uvedené pri konkrétnej službe. Ak dôjde k strate alebo škode na záznamoch či dátach Kupujúceho alebo tretej osoby, ktorá vznikne v dôsledku chybného, ​​nezákonného popr. nevhodného postupu Kupujúceho alebo nakladanie s dátami poskytnutými Predávajúcim, vrátane reverzného inžinieringu, nezodpovedá predávajúci za takto vzniknutú ani akúkoľvek následnú ujmu.

8. Všetky práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese Záhradnícka 46/A, 82108, Bratislava. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar alebo informáciu o vade poskytované služby.

9. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady upravuje podrobne Reklamačný poriadok, k nahliadnutiu tu.

 

 

VIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru a je oprávnený na používanie služby zaplatením celej ceny tovaru alebo služby. Pokiaľ nie je platná právna úprava alebo uzavretá zmluva inak, v rámci poskytnutej a riadne uhradenej služby je Kupujúci oprávnený k nevýlučnému, územne neobmedzenému, nepřevoditelnému oprávnenie k výkonu práva užívať súčasť služby majúci charakter autorského diela, a to výlučne pre vnútornú (osobnú) potrebu Kupujúceho a iba na dobu a v rozsahu vyplývajúcemu z účelu zmluvy. Pokiaľ nie je platná právna úprava inak, Kupujúci najmä nie je oprávnený dielo rozmnožovať, prekladať spracovávať, upravovať či inak meniť, rozširovať, požičiavať, prenajímať, vystavovať alebo je oznamovať verejnosti, ako aj obchádzať technické prostriedky ochrany práv alebo vykonávať reverzné inžinierstvo diela. Ohľadom oprávnenie na požičiavanie, prenajímanie, vystavovanie diela alebo jeho verejný prenos možno dojednať zvláštne Zmluvu o poskytovaní služieb.

2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru či ilustračných fotografií k poskytovaným službám) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie obchodu.

3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Webového rozhranie obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov Predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. Predávajúci neposkytuje ďalšie služby po predaji tovaru alebo po poskytnutie objednaných služieb s výnimkou služieb explicitne Predávajúcim uvádzaných na jeho Webovej stránke u jednotlivého tovaru alebo služby.

5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Webové stránky alebo v dôsledku použitia Webové stránky v rozpore s ich určením.IX. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající řádně plní veškeré své povinnosti ve vztahu k ochraně osobních údajů. Prodávající za účelem lepší přehlednosti vydal speciální Směrnici ochrany osobních údajů, která tuto materii shrnuje.

 

 

X. Zasielanie obchodných oznámení a cookies

Zrušený

 

XI. Doručovanie

1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho Užívateľskom účte.

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Ak vzťah súvisiaci s použitím Webové stránky alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. S akoukoľvek sťažností sa môže Kupujúci obrátiť na Predávajúceho. Ak so svojou sťažnosťou neuspeje u Predávajúceho, prípadné spory budú riešené u vecne a miestne príslušného súdu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad, Kupujúci sa môže obrátiť aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

3. Orgánom pre riešenie mimosúdnych spotrebiteľských sporov pre Predávajúcim ponúkané, predávané, poskytované a sprostredkúvanej výrobky a služby, je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej internetová adresa je: https://www.soi.sk/

4. Ak je niektoré ustanovenie SOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Zmluvy či SOP vyžadujú písomnú formu.

5. Zmluva vrátane SOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná s výnimkou plnenia povinností Predávajúceho stanovených platnou právnou úpravou. Kupujúcemu k jej znenie umožní Predávajúci prístup na žiadosť.

6. Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatváraný na časové obdobie stanovené riadnym plnením zmluvných strán podľa príslušnej zmluvy. Pokiaľ nie je v uzatvorenej Zmluvy alebo SOP v konkrétnych prípadoch inak, nie sú zmluvné strany oprávnené Zmluvu zrušiť pred jej riadnym splnením.

7. Kontaktné údaje Predávajúceho:

adresa pre doručovanie: Mojebuchty.sk, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 46/A, 82108, Bratislava

Elektonická schránka: info@mojebuchty.sk alebo telefón: +421 919 060 024


Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7. 7. 2021.

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa príslušného právneho predpisu:

Oznámenie o odstúpení od Zmluvy

- Adresát:

adresa elektronickej pošty:

- Oznamujem, že odstupujem od Zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

- Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

- Meno a priezvisko Kupujúceho

- Adresa kupujúceho

- Podpis kupujúceho (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.